Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL

El present avís legal té per objecte informar sobre les característiques de la pàgina web del Col•legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, el COLCV) i establir les condicions d'accés i ús d'esta, en compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

www.colegiologopedas-cv.org és titularitat del COLCV, inscrit en el Registre de Col•legis Professionals i Consells Valencians de Col•legis Professionals, en virtut de la Resolució de data 8 de novembre del 2001, de la Secretaria General de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana, en què se li ha assignat el número 91. El COLCV té el domicili a 46010 València, al carrer de Gascó Oliag, número 6, entresòl, portes número 7 i 8, C.I.F número Q-4601033-F, telèfon 96 369 26 97 i adreça de correu electrònic secretaria@colegiologopedas-cv.Org

El COLCV, en la seua activitat, està subjecte a la normativa reguladora dels col•legis professionals, tant estatal com autonòmica, entre la qual cal citar: (i) la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col•legis Professionals, (ii) la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de Consells i Col•legis Professionals de la Comunitat Valenciana, (iii) el Decret 4/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Desplegament de la 'Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Comunitat Valenciana' i (iv) la Llei 8/2000, de 23 de juny, de Creació del Col•legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana, entre altres.

La pàgina web del COLCV ha sigut creada i dissenyada per a facilitar informació gratuïta als seus col•legiats i al públic usuari d'Internet, en general, sobre matèries d'interés professional dels logopedes i les activitats corporatives, així com sobre productes i serveis a distància, propis o de tercers, que permeten estalviar temps i desplaçaments als col•legiats.

El contingut del website col•legial, imatges, textos, dades, codi font, disseny i estructura de navegació, són propietat del COLCV, i corresponen a este l'exercici exclusiu dels drets d'explotació així com de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, per la qual cosa l'ús indegut de qualsevol d'ells pot ser sancionat.

El COLCV no es fa responsable en cap cas dels danys i perjuís que pogueren originar-se de la falta de lectura, de la inobservança d'este avís legal, de l'ús indegut de la pàgina web o dels serveis que figuren en la mateixa, així com tampoc de la qualitat i la veracitat de continguts publicitaris o condicions ofertes en els anuncis inserits.

ACCÉS

Determinades parts del website es troben restringides per a l'ús exclusiu dels col•legiats mitjançant un identificador d'usuari i una contrasenya. Les seccions públiques del portal, però, poden ser visitades per qualsevol usuari d'Internet no col•legiat, llevat que li haja sigut autoritzat l'accés a les seccions privades mitjançant l'assignació pel COLCV d'un identificador d'usuari i una contrasenya amb què accedir a aquelles.

La utilització de la pàgina web col•legial atribueix a qualsevol persona la condició d'usuari d'esta, el que implica, des de l'inici de la prestació del servei a què s'accedeix, el coneixement i l'acceptació de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari per la seua utilització així com l'acceptació de les condicions d'accés establertes a este efecte. Conseqüentment, en cas de disconformitat amb qualsevol de les condicions d'accés, s'haurà de cessar immediatament la utilització d'este website.

El COLCV no garanteix la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjuís que puguen ocasionar les alteracions en el sistema informàtic, fitxers o documents electrònics de l'usuari, inclosos els que es puguen produir per l'accés i la utilització dels serveis prestats per tercers a través del portal del COLCV.

El COLCV té adoptades les mesures necessàries per a evitar errors i per a reparar-los, si és el cas, així com per a actualitzar la informació continguda en el website; no es pot, en tot cas, garantir la inexistència dels primers o la permanent actualització de la informació.

El COLCV no assumeix cap tipus de responsabilitat derivada de l'accés i el resultat que es puga obtindre dels enllaços establerts en este website amb altres llocs web no gestionats pel COLCV i que han sigut enllaçats a efectes exclusivament d'ampliar les possibilitats d'informació de l'usuari. No obstant això, s'haurà de comunicar al COLCV qualsevol consideració sobre el contingut de la informació facilitada per tercers o sobre els serveis prestats a través de les pàgines enllaçades, quan s'estimen il•lícits o lesionen drets de l'usuari o d'un tercer susceptibles d'indemnització.

El COLCV es reserva el dret a interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, l'accés a la seua pàgina web, ja siga per motius de modificació o actualització de continguts, serveis, disseny o configuració, seguretat, subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

CONTINGUTS DE LA WEB I ENLLAÇOS O PÀGINES ENLLAÇADES

La informació continguda en esta pàgina web es posa a disposició de l'usuari d'Internet amb caràcter merament informatiu i de consulta sobre activitats corporatives o de tercers prèviament autoritzats. És responsabilitat exclusiva de l’usuari, però, el mal ús dels continguts del lloc web col•legial.

Els serveis prestats a distància als col•legiats del COLCV, o a tercers autoritzats, són un mitjà que facilita i agilitza la gestió d’estos. L'usuari d'estos serveis serà responsable que la informació que registre siga veraç, exacta i lícita, així com de l'ús diligent i confidencial de la contrasenya que el COLCV li proporcione a l'efecte de subministrament i registre d'informació per a la prestació a distància dels serveis del website col•legial.

Els continguts d'esta pàgina web, totals o parcials, no podran ser reproduïts, distribuïts, comunicats públicament ni emmagatzemats sense l'autorització prèvia del COLCV.

Els documents, articles, ponències, informes científics, etc., incorporats al website, són propietat intel•lectual dels seus autors i així seran identificats i protegida la corresponent obra. L'ús que puga fer-se de la informació continguda en la web col•legial és de responsabilitat exclusiva de l'usuari, sense cap assumpció de  responsabilitat per part del COLCV pel seu mal ús.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació d'estes obres, llevat que siga per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel•lectual, amb la qual cosa la utilització no autoritzada de la informació continguda en este lloc web, així com els perjuís que es pogueren produir en els drets de propietat intel•lectual i industrial, poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguen i, si és procedent, a les responsabilitats que d'això es pogueren derivar.

En este portal del COLCV s'han inclòs enllaços a pàgines web de tercers considerats d'interés per als usuaris i, en especial, per als col•legiats. No obstant això, el COLCV no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió a les pàgines de tercers permeses en este portal, ni del resultat dels continguts incorporats en elles.

L'existència d'enllaços no pressuposa la recomanació, promoció o identificació del COLCV amb els titulars o els responsables d’estos, així com tampoc la conformitat amb les informacions o serveis oferts.

El COLCV utilitza cookies com una ferramenta amb què es personalitzen els serveis oferits, el que permet la identificació dels usuaris registrats, però no deduir el seu nom i cognoms ni llegir dades o altres cookies implantades en el disc dur de l'usuari des d'altres servidors.

El tipus de cookies utilitzades en la web col•legial caduca en finalitzar la sessió. L'usuari del portal del COLCV pot configurar el seu navegador per a acceptar o rebutjar per defecte les cookies o per a rebre un avís en pantalla de recepció de les mateixes i decidir-ne la implantació en el seu disc dur o rebutjar-les en qualsevol moment.

En el cas que es rebutgen les cookies del COLCV, l'usuari no podrà gaudir de les funcionalitats del portal que en requerisquen la instal•lació i, en concret, de la zona restringida o privada de la pàgina web del COLCV.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'accés a la informació del lloc web col•legial no obliga l'usuari a facilitar cap informació sobre dades de caràcter personal.

L'accés pels col•legiats a la part privada del web col•legial es realitzarà mitjançant l'assignació d'un número d'identificació personal i un password (contrasenya) d'usuari, la diligent conservació i confidencialitat de la qual serà d'exclusiva responsabilitat de l'usuari autoritzat.

Les dades de caràcter personal que es proporcionen per l'usuari per a accedir als servicis col·legials a distància del website i per a les consultes referents als servicis oferits, es facilitaran mitjançant l’emplenament dels corresponents formularis de registre electrònic continguts en el portal els quals complixen amb tots els paràmetres previstos en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016. L'usuari de la pàgina web col·legial, en aquells casos en què siga necessari omplir un formulari per a accedir a una informació o servici, haurà de registrar les seues dades personals i clickear en el botó d'enviar. Amb tal actuació, l'usuari estarà atorgant el seu consentiment al tractament de tals dades amb les finalitats assenyalades en el corresponent formulari així com a la seua incorporació als fitxers de responsabilitat del COLCV i al tractament, informatitzat o no, a fi que puguen ser utilitzats per a una finalitat pròpia.

Les dades de caràcter personal que es proporcionen per l'usuari per a accedir als serveis col•legials a distància del website i per a les consultes referents als serveis oferts, es facilitaran mitjançant l’emplenament dels corresponents formularis de registre electrònic continguts en el portal i seran utilitzats amb les finalitats, en la forma i amb les limitacions i drets previstos en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L'usuari de la pàgina web col•legial, en aquells casos en què siga necessari omplir un formulari per a accedir a una informació o servei, haurà de registrar les seues dades personals i clicar en el botó d'enviar. Amb esta acció, l'usuari estarà atorgant el consentiment al tractament d’aquelles dades amb les finalitats assenyalades en el corresponent formulari així com a la seua incorporació als fitxers de responsabilitat del COLCV i al tractament, informatitzat o no, a fi que puguen ser utilitzats per a una finalitat pròpia.

El fet que no s'emplenen totes les dades que apareguen assenyalades com a obligades, implicarà la negativa a proporcionar les dades personals de l'usuari i suposarà la impossibilitat d'accedir al servei per als quals siguen sol•licitats i, per tant, la seua no-prestació pel COLCV.

L'usuari haurà d'omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes, actualitzades i lícites, i se li informarà, en el moment en què procedeix a emplenar-los, de les dades d'obligada declaració i anotació, de les conseqüències en cas de no fer-ho, així com de l'acceptació de responsabilitat sobre l'exactitud, actualització i veracitat d’aquelles.

Qualsevol modificació de les dades personals facilitades per l'usuari hauran de ser comunicades immediatament al COLCV a fi que este en procedisca a l'actualització.

EL COLCV informa que, de conformitat amb la legislació aplicable, té adoptades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat, confidencialitat i integritat de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari, el que n’evita l’alteració, pèrdua o tractament indegut o no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades que es registren i els riscos a què estiguen exposats. Així mateix s'informa que el COLCV procedirà a la cancel•lació de les dades personals arreplegades quan deixen de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual hagueren sigut sol•licitades o registrades.

No obstant tot allò que s'ha informat, s'adverteix que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables, a pesar de la supervisió i continu control dels sistemes i processos que es realitzen per a assegurar la privacitat de les dades del website.

Igualment s'adverteix de la publicació en la pàgina web col•legial, com a font d'accés públic i a l'efecte de consulta, dels llistats de col•legiats inscrits en el COLCV. Les dades personals incorporades a estos llistats no podran ser utilitzats per tercers a l'efecte de publicitat o de prospecció comercial respecte dels col•legiats que així ho hagen manifestat expressament davant del COLCV, assenyalant-se en la font amb la pertinent advertència i llegenda informativa.

Igualment s'advertix de la publicació en la pàgina web col·legial, com a font d'accés públic i a l'efecte de consulta, dels llistats de col·legiats inscrits en el COLCV. Les dades personals incorporats a estos llistats no podran ser utilitzats per tercers a l'efecte de publicitat o de prospecció comercial respecte dels col·legiats que així ho hagen manifestat expressament davant del COLCV., assenyalant-se en la font amb la pertinent advertència i llegenda informativa.

D'acord amb els drets que li conferix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seua petició a la direcció 46005 València, Gran Via Marqués del Túria nº49, pis 7 despatx 8 per mitjà de comunicació escrita i firmada, acompanyada de fotocòpia de D.N.I. o un altre document que acredite la personalitat del firmant. Així mateix, li informem que podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

La relació entre el Col•legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol tipus de controvèrsia que puga produir-se per l'accés o utilització del portal, la sotmetrà l'usuari i el COLCV als jutjats i tribunals de la ciutat de València, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls.