Codi deontològic

PREÀMBUL

El Col·legi Oficial de Logopedes1 de la Comunitat Valenciana (d’ara en avant, el COLCV o el Col·legi, indistintamente) ha adquirit el compromís de desenvolupar un Codi Deontològic amb l’objectiu d’establir un conjunt de principis ètics que inspiren i guien el comportamient professional i que aporten legitimitat a l’exercici professional davant de la societat.

L'art. 5. i) de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals atribueix als Col·legis la funció de “ordenar en l'àmbit de la seua competència l'activitat professional dels col·legiats, vetlant per l'ètica i la dignitat professional dels col•legiats i pel respecte necessari als drets dels particulars”. De la mateixa manera, l'esmentat article encomana l'exercici de la facultat disciplinària en l'orde professional i col·legial.

En este sentit, el COLCV assumeix com un dels seus objectius primordials la promoció i el desenvolupament de la Deontologia Professional i, per això, dedicarà una atenció preferent a difondre els preceptes d'este Codi i a vetlar pel seu compliment, tant en benefici del pacient com per la dignificació, notorietat i presència social de la professió del logopeda.

D'esta manera, a la Comunitat Valenciana, els logopedes queden obligats al compliment d'este Codi Deontològic, respectant i fent respectar les seues normes i principis inspiradors.

Les infraccions i incompliments de la normes previstes en este Codi quedaran subjectes a les normes disciplinàries previstes per la llei.

--------------------------

1 S’usa el terme logopeda en referència als professionals d’ambdós sexes.
2 El concepte de “pacient” engloba alumnes, clients, usuaris i/o qualsevol altra persona que rep un tractament logopèdic.

Vista prèviaAttachmentSize
Codigo_valenciano.pdf435.54 KB