Comissió de Deontologia

El Col•legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana ha adquirit el compromís de desenrotllar un Codi Deontològic amb l'objectiu d'establir un conjunt de principis ètics que inspiren i guien el comportament professional i que aporten legitimitat a l'exercici professional davant del conjunt de la societat.

Els objectius d'esta Comissió són:

  • Elaboració del “Codi Deontològic del Logopeda”.
  • Difondre els preceptes d'este Codi i vetlar pel seu compliment, tant pel bé del pacient com per la dignificació i notorietat de la professió, posant al servei dels col•legiats les mesures i instruments necessaris.
  • Revisió periòdica del Codi Deontològic a fi de mantindre-ho actualitzat proposant les modificacions oportunes.
  • Tramitar totes les denúncies que siguen remeses al COLCV, realitzar la investigació pertinent i traslladar la documentació a la Junta de Govern.