Comissió contra l’intrusisme professional

El COLCV té el compromís de vetlar pels interessos col•lectius de tots els logopedes.

La col•legiació és obligatòria per a exercir la professió en la nostra Comunitat. Recordem que la Llei 8/2000, de creació del Col•legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana en el punt 1 del seu article 3 exposa que “Per a l'exercici de la professió de logopeda en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de les competències d'altres titulacions que puguen habilitar per a activitats compreses en la logopèdia, serà obligatòria la prèvia incorporació al Col•legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col•legis Professionals, segons la redacció donada per la Llei 7/1997, de 14 d'abril, de Mesures Liberalitzadores en Matèria de Sòl i de Col•legis Professionals”.

La Comissió contra l'Intrusisme és l'òrgan encarregat de combatre l'intrusisme professional en totes les seues formes i amb tots els mitjans que el Col•legi té al seu abast, la qual cosa es dedueix de l'article 5 de l'Esmentada Llei 2/1974 de 13 de febrer, de Col•legis Professionals: “correspon als col•legis professionals l'exercici de les següents funcions, en el seu àmbit territorial: [...] adoptar les mesures conduents a evitar l'intrusisme professional” i del Decret 4/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià i la resolució de 8 de novembre del 2001, de la Secretaria General de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques que disposen que “són funcions pròpies dels col•legis professionals […] exercir les accions que les lleis establisquen per a evitar l'intrusisme, sense perjuí de les actuacions d'inspecció i/o sanció a què estan obligades les administracions públiques”, tipificant-ho com a falta molt greu.

Els objectius d'esta Comissió són:

  • Informar de tot alllò exposat anteriorment a aquells centres que ofereixen serveis de logopèdia, perquè només contracten a col•legiats.
  • Advertir els professionals de disciplines diferents de la seua obligació d'abstindre's d'invadir les atribucions que ens són pròpies.
  • Comunicar als logopedes que no estan col•legiats que estan infringint la llei.
  • Sol•licitar l'ajuda de tots els col•legiats, com a mostra de responsabilitat professional, per a informar al Col•legi dels casos d'intrusisme professional que es detecten.
  • Interposar les corresponents accions legals contra els qui vulneren els nostres drets i interessos.