Què és l'assegurança de responsabilitat civil?

La Responsabilitat Civil és l'obligació que té tota persona de reparar el dany, en virtut del principi "No causar dany ni lesions als interessos dels semblants".
La contractació d'una assegurança de responsabilitat és necessària per a tots els professionals, i les seues societats, que exercisquen l'activitat sanitària.
La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, en l'article 46, diu que "Els professionals sanitaris que exercisquen en l’àmbit de l'assistència privada, així com les persones jurídiques o entitats de titularitat privada que presten qualsevol classe de servei sanitaris, vénen obligades a subscriure l'oportuna assegurança de responsabilitat, un aval o una altra garantia financera que cobrisca les indemnitzacions que es puguen derivar d'un eventual dany a les persones causat en ocasió de la prestació de tal assistència o servei".