Quin és l'objecte de l'assegurança? Per a què serveix?

L'objectiu de les assegurances de responsabilitat civil professional és, precisament, fer front als danys personals i materials que, involuntàriament, pels seus errors o omissions, el professional haja pogut causar als seus clients, així com els perjuís que d'ells es pogueren derivar. Estes assegurances no només són una garantia per als treballadors, sinó també per als que en contracten els serveis.
Protegeix el patrimoni de l'assegurat que es puga veure afectat en virtut de l'obligació d'indemnitzar a tercers per danys i perjudicis.