Quins riscos cobreix?
  • Defensa de l'assegurat enfront de reclamacions objecte de l'assegurança.
  • Defensa i fiances.
  • Pagament de les costes i despeses judicials i extrajudicials inherents a cada sinistre.
  • Pagament de la indemnització derivada de la responsabilitat civil professional assegurada, dins dels límits fixats en pòlissa.