FAQs - Segur de resp. civil

Segur de Responsabilitat Civil

La Responsabilitat Civil és l'obligació que té tota persona de reparar el dany, en virtut del principi "No causar dany ni lesions als interessos dels semblants".
La contractació d'una assegurança de responsabilitat és necessària per a tots els professionals, i les seues societats, que exercisquen l'activitat sanitària.
La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, en l'article 46, diu que "Els professionals sanitaris que exercisquen en l’àmbit de l'assistència privada, així com les persones jurídiques o entitats de titularitat privada que presten qualsevol classe de servei sanitaris, vénen obligades a subscriure l'oportuna assegurança de responsabilitat, un aval o una altra garantia financera que cobrisca les indemnitzacions que es puguen derivar d'un eventual dany a les persones causat en ocasió de la prestació de tal assistència o servei".

La nostra assegurança de responsabilitat civil pertany a la companyia A.M.A (Agrupació Mutual Asseguradora).

L'objectiu de les assegurances de responsabilitat civil professional és, precisament, fer front als danys personals i materials que, involuntàriament, pels seus errors o omissions, el professional haja pogut causar als seus clients, així com els perjuís que d'ells es pogueren derivar. Estes assegurances no només són una garantia per als treballadors, sinó també per als que en contracten els serveis.
Protegeix el patrimoni de l'assegurat que es puga veure afectat en virtut de l'obligació d'indemnitzar a tercers per danys i perjudicis.

  • Defensa de l'assegurat enfront de reclamacions objecte de l'assegurança.
  • Defensa i fiances.
  • Pagament de les costes i despeses judicials i extrajudicials inherents a cada sinistre.
  • Pagament de la indemnització derivada de la responsabilitat civil professional assegurada, dins dels límits fixats en pòlissa.

Les garanties i capitals assegurats per col•legiat assegurat són:

  • Responsabilitat civil professional (límit per sinistre i any d'assegurança): 300.000€.
  • Responsabilitat civil d'explotació (límit per sinistre i any d'assegurança): 300.000€.
  • Defensa i fiances incloses.