Normativa

Els programes de formació contínua s'encarreguen de planificar adequadament unes ensenyances que poden donar resposta directa a l'ampli ventall de necessitats formatives que afloren constantment en l'àmbit logopèdic. La pràctica professional, en la seua complexitat, va suscitant demandes de formació en molt diversos vessants i la figura dels cursos de formació contínua resulta especialment procliu, per la seua flexibilitat, a atendre a totes elles.

En este context, resulta convenient formular unes regles bàsiques del funcionament dels cursos de formació contínua, on es puntualitzen les característiques principals i específiques d’aquests, tenint com a principal horitzó el manteniment dels criteris de qualitat.

1. Objecte.
Este reglament té com a objecte la regulació bàsica dels cursos de formació contínua, modalitat formativa sota la qual es contemplen aquelles ensenyances d'ampliació, especialització, perfeccionament i/o actualització que cobreixen àrees temàtiques concretes d'interés, amb l'objectiu general de contribuir a l'aprenentatge continu i reciclatge dels col•legiats, per a un millor exercici de les seues funcions.

2. Gestió i aprovació del Pla de Formació Contínua.
El Pla de Formació Contínua tindrà una duració anual (de gener a desembre) coincidint així amb el pressupost econòmic del COLCV La Comissió de Formació proposarà durant el mes de desembre el Pla per a l'any entrant, el qual haurà de ser aprovat per la Junta de Govern. Una vegada ratificat es publicarà en la pàgina web en el menor temps possible amb la finalitat que els col•legiats tinguen el temps suficient per a triar i programar la seua formació.

Es deixa oberta la possibilitat, durant eixe any, a l'organització d'altres cursos addicionals amb l'aprovació prèvia de la Junta de Govern. D'altra banda, es contempla també l'anul•lació d'algun curs per no complir amb un nombre mínim de matriculació.

Correspondran a la Comissió de Formació les competències generals de programació i gestió dels diferents cursos. El Col•legi posarà en funcionament els mecanismes oportuns per a garantir la qualitat acadèmica de les ensenyances oferides i l'eficiència organitzativa de les mateixes.

3. Condicions d'accés.
    Per a poder accedir als cursos organitzats pel COLCV s'ha de comptar amb algun dels requisits següents:

  • Ser logopeda col•legiat en qualsevol col•legi oficial del territori espanyol.
  • Ser logopeda no col•legiat (estar en possessió de la Diplomatura o el Grau en Logopèdia o l'habilitació oficial).
  • Posseir un títol oficial de logopèdia expedit en un altre país amb la corresponent habilitació a Espanya.
  • Ser estudiant de la Diplomatura o el Grau en Logopèdia.

El COLCV es reserva el dret a admetre un altre tipus de professionals (pediatres, otorinolaringòlegs, odontòlegs,…) en aquells cursos que, per la seua temàtica, fomenten el treball multidisciplinari entre les esmentades professions.

4. Acreditació dels cursos.
Els cursos de formació contínua seran acreditats mitjançant un diploma d'assistència o aprofitament expedit pel COLCV Se sol•licitarà l'acreditació corresponent de la totalitat dels cursos a l'E.V.E.S.

5. Duració dels cursos.
La duració dels cursos de formació contínua no està subjecta a cap prescripció, criteri de flexibilitat que només té com a condicionant l'exigència del seu desenvolupament en el temps necessari per a la consecució dels objectius dels estudis programats.

6. Diploma de “Acreditació de la Formació Contínua"
El Col•legi podrà expedir el diploma de Acreditació de la Formació Contínua quan el col•legiat aporte en un període de tres anys un mínim de 90 hores de formació realitzades en el Col•legi, en altres organismes oficials o en diverses entitats privades relacionades amb la logopèdia. No s'inclou en este apartat els títols de màster oferts per les diferents universitats. Es constituirà una Comissió d'Avaluació que estudiarà cada expedient i certificarà el correcte compliment dels requisits establerts en la proposta d'acreditació presentada a l’esmentada Comissió.

El diploma de “Acreditació de la Formació Contínua” no té validesa oficial, simplement certifica l'interés del logopeda per millorar la seua formació i reciclatge amb el reconeixement del Col•legi Oficial seguint uns criteris de qualitat en la formació contínua.

7. Curs gratuït anual.
El COLCV es compromet, sempre que siga possible, que cada col•legiat puga realitzar un curs anual de forma gratuïta. Per a això, s'oferiran anualment un mínim de 2 cursos (de temàtiques distintes), d'entre els quals cada col•legiat podrà triar-ne només un. Estos cursos s'inclouran dins dels pressupostos anuals del COLCV.

Ara bé, la possibilitat de realitzar este curs no eximeix als col•legiats de certs deures que hauran de complir i que influiran en el correcte desenvolupament del procés organitzatiu. Per tant, a més de ser obligatori estar al corrent en el pagament de la quota col•legial, tot col•legiat que haja sol•licitat l'admissió i finalment no assistisca al curs:

  • Haurà de comunicar-ho al COLCV amb un mínim de 20 dies abans de la data de realització sense necessitat justificació.
  • Dins d'este període de 20 dies previs a la realització del curs l'anul•lació haurà de ser justificada o es rebrà una penalització (se li denegarà la possibilitat de realitzar el curs gratuït l'any següent).


8. Preu dels cursos i procés d'inscripció.
Els preus dels cursos variaran en funció de la durada, de la quantitat de material que es requerisca i/o de qualsevol altre factor que puga fer variar la quantitat inicial pressupostada per als mateixos.

Cada participant pagarà el curs complet amb la inscripció en els terminis establerts. Només es confirmarà l'obtenció de plaça una vegada s'haja realitzat l'ingrés corresponent i este haja sigut enviat a la secretaria del COLCV. L'anul•lació de la inscripció amb dret a la devolució de l'import complet només es realitzarà quan es notifique la situació per escrit, ja siga per correu postal o electrònic, amb almenys deu dies hàbils abans de la realització del curs.